8 C
Bursa
21 Mayıs 2024 Salı
spot_img

Bibliyografya

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895). Kısas-ı Enbiya ve Te­va­rih-i Hu­lefa, c. 1, İstan­bul 1966, Bedir Yayınevi.

Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855). Müsned, c. 1-6, Beyrut 1398 (1978).

Bağdadî, Muhammed Fehmi. Tarih-i Edebiyyat-ı Ara­bi­ye, İstan­bul 1335 (1917). Matbaa-ı Âmire.

Belâzurî, Ebu’l-Abbas Ahmed İbn Yahya (v. 279/892). En­sabu’l-Eşraf, c. 1, Mısır 1959, Dârü’l-Maarif Matbaası.

Buharî, Ebû Abdullah Muhammed İbn İsmail (v. 256/869). el-Câmiü’s-Sahih, c. 1-4, Beyrut, tarihsiz.

Canan, Doç. Dr. İbrahim. Tebliğ Terbiye ve Siyasî Taktik Açılarından Hicret, İstanbul 1981, Yeni Asya Yayınları.

Darimî, Ebû Muhammed Abdullah İbn Abdurrahman (v. 255/868). Sünen, c. 1-2, Beyrut, tarihsiz.

Dikmen, Mehmet – Ateş, Bünyamin. Peygamberler Tarihi, İstanbul 1981, Yeni Asya Yayınları.

Ebû Dâvud, Süleyman İbnü’l-Eş’as es-Sicistanî (202-275). Sünen, Dâru İh­yâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, tarihsiz.

Halebî, Ali İbn Burhanü’d-Din (975/1044 H.). İnsanü’l-Uyûn, c. 1-3, Beyrut 1400 (1980).

Hamidullah, Prof. Muhammed. İslam Peygamberi, c. 1-2, İstanbul, İrfan Yayınevi.

İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf (v. 463/1070). el-İstiâb, c. 1-4, Mısır 1358 (1939), Mustafa Muhammed Mat­baası.

İbn Esir, İzzeddin Ebu’l-Hasen Ali İbn Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muham­med b. Abdü’l-Kerim (v. 630). Üs­dü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahabe, c. 1-5, el-Mek­te­betü’l-İslamiy­ye, tarihsiz.

İbn Hacer, Şihabü’d-Din Ebu’l-Fadl, Ahmed İbn Ali el-As­ka­la­nî (v. 852/1448). el-İsabe fî Temyizi’s-Sahabe, c. 1-4, Bağdat, tarihsiz.

İbn Hişam, Cemalüddin Ebû Muhammed Abdülmelik (v. 218/838). es-Siy­re­tü’n-Nebevîyye, c. 1-4, Beyrut 1391 (1971). İh­ya­ü’t-Türasi’l-Arabî.

İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail (701-774). es-Siyretü’n-Ne­bevîyye, c. 1-4, Beyrut 1396 (1976) Dârü’l-Ma’rife.

İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail. Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, c. 1-4, Bey­rut 1388 (1969).

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed İbn Yezid el-Kazvinî (v. 276/888). Sünen, c. 1-2, Beyrut 1395 (1975).

İbn Sa’d, Muhammed (v. 230). et-Tabakatü’l-Kübra, c. 1-8, Beyrut 1398 (1978).

İbn Seyyidi’n-Nas, (v. 734). Uyûnü’l-Eser fî Fünuni’l-Mağazî ve’ş-Şemail ve’s-Siyer, c. 1-2, Beyrut tarihsiz.

Kadı İyaz, İbn Musa el-Haysubî el-Endülüsî (v. 544). eş-Şifa bî Ta’rifi Hukuki’l-Mustafa, c. 1-2, Dımaşk, tarihsiz.

Kastalanî, Ahmed İbn Hatib (v. 924). el-Mevahibü’l-Le­dün­niy­ye, Terc.: Şâir Abdülbaki, c. 1-2, İstanbul 1316, Cemâl Efendi Matbaası.

Köksal, M. Âsım. Hz. Muhammed ve İslamiyet, c. 1-11.

Lûtfullah, Ahmed. Hayat-ı Muhammed, c. 1-3, İstanbul 1331, Maarif Kütüp­hânesi Yayınları.

Münavî, Şemsüddin Muhammed Zeynüddin Abdurrauf (v. 1031/1621). Feyzü’l-Kadîr, Beyrut 1972.

Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim İbnü’l-Haccac el-Kuşeyrî (v. 261/874). el-Câmiü’s-Sahih, c. 1-8, Beyrut, tarihsiz.

Nedvî, Ebu’l-Hasen Ali el-Hasenî. es-Sîretü’n-Nebe­vîy­ye, Cidde 1397 (1977).

Nesaî, Ebû Abdurrahman Ahmed İbn Ali İbn Şayb (v. 303/915). Sünen, c. 1-8, Beyrut 1348 (1930).

Nesefî, Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en-Nesefî (v. 710). Medarikü’t-Tenzîl ve Hakàikü’t-Te’vîl, c. 1-4, Beyrut, tarihsiz.

Nursî, Bediüzzaman Said (1876-1960). İşârâtü’l-İ’câz (Türkçe Tercemesi), Mütercim: Abdülmecid Nursî, Sözler Yayınevi, İstanbul 1980.

Nursî, Bediüzzaman Said, Mektûbat, Nurtan Ofset, İstanbul 1979.

Nursî, Bediüzzaman Said. Mesnevî-i Nuriye, Terc.: Abdül­mecid Nursî, Aslar Matbaacılık, İstanbul 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler, Ekol Ofset, İstanbul 1980.

Nursî, Bediüzzaman Said. Şuâât-ı Ma’rifeti’n-Nebi.

Öz, Tahsin. Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanat-ı Mukaddese, İstanbul 1953, İs­mail Akgün Matbaası.

Sübkî, Abdüllâtif. el-Vahyü İ’ler-Resûl Muhammed, Kahire 1389 (1969).

Süheylî (508-581). Ravdü’l-Ünf, c. 1-2, Mısır 1332.

Şirvanî, Hârun Han. İslam’da Siyasî Düşünce ve İdare, Terc.: Kemâl Kuşçu, İs­tanbul 1965, Ahmed Said Mat­baası.

Taberî, Muhammed İbn Cerir (v. 311/923). Tarih, c. 1-6, Beyrut, tarihsiz.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed İbn Abdullah (v. 279/892). Sünen, c. 1-13, Mı­sır 1352 (1934).

Vakidî (v. 207). Meğazî, 1-3, Dârü’l-Maarif Matbaası, 1965.

Yazır, Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili, c. 1-8, İstanbul 1935, Mat­baa-i Ebûzziya.

İlgili Gönderiler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

8,497BeğenenlerBeğen
610TakipçilerTakip Et
1,846TakipçilerTakip Et
- Reklam -spot_img

Son Eklenenler