32 C
Bursa
17 Temmuz 2024 Çarşamba
spot_img

Mescidlerin İnşa Edilmesi

Hadis No : 5493
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Medine’ye geldiği zaman, Medine’nin yüksek kısmında, kendilerine Beni Amr İbni Avf denen bir kabileye indi. Onların yanında ondört gece kaldı. Sonra Beni Neccar’a haber gönderdi. Onlar kılınçlarını kuşanmış olarak geldiler. Ben (şu anda) Resulullah (sav)’ı devesi üzerinde Ebu Bekr’i de terkisinde, Beni Neccar’ın ileri gelenleri etraflarını sarmış olarak görür gibiyim. Aleyhissalatu vesselam, (yükünü) Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinin avlusuna indirdi. “Ey Beni Neccar!” buyurdular, “şu bahçenin fiyatında pazarlık edelim!” buyurdu. Onlar: “Hayır! dediler. Vallahi biz senden onun bedelini istemiyoruz, Allah’tan istiyoruz!” Bu arsada hurma ağaçları, müşriklere ait kabirler ve bazı yıkıntılar vardı. Resulullah (sav) hurma ağaçlarının kesilmesini, müşrik kabirlerinin kaldırılmasını, harabelerin de düzlenip arazinin tesviyesini emretti. Hurma kütükleri mescidin kıble tarafına (direkler halinde) dizildiler, kapının iki yanı taşla örüldü. (Bu inşaat devam ederken Müslümanlar) şu beyti terennüm ediyorlardı, Resulullah da onlara katılıyordu: “Ey Rabbimiz, ahiret hayrından başka hayır yok! Öyleyse muhacir ve ensara yardım et!”

Kaynak: Buhari, Salat 48, Fezailu’l-Medine 1, Büyu 41, Vesaya 27, 30, 34, Menakıbu’l-Ensar 46; Müslim, Mesacid 9, (524); Ebu Davud, Salat 12, (453, 454); Nesai, Mesacid 12, (2, 39)


Hadis No : 5494
Ravi: Abdullah İbnu Ömer
Tanım: Mescid, Resulullah Aleyhissalatu vesselam zamanında kerpiçten yapılmıştı. Tavanı hurma dallarıyla örtülmüştü. Direklerini hurma kütükleri teşkil ediyordu. Hz. Ebu Bekr (ra) buna (gerek tezyin ve gerekse tevsi yönüyle) hiçbir ilave getirmedi. Hz. Ömer (ra), (enini boyunu) artırarak mescidi, Resulullah devrindeki tarz üzere [kerpiç ve hurma dallarıyla] yeniden inşa etti. Onu esaslı şekilde Hz. Osman (ra) (hem tezyin hem tevsi yönleriyle) değiştirdi ve pek çok ilavelerde bulundu. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle inşa etti. Direklerini de nakışlanmış taşlardan yaptı. Tavanını da (pek kıymetli olan) sac ağacından yaptı.

Kaynak: Buhari, Salat 62; Ebu Davud, Salat 12, (451)


Hadis No : 5495
Ravi: Amr İbnu Abese
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim içerisinde Allah(ın adı) zikredilsin diye bir mescid bina ederse, Allah da ona cennette bir ev bina eder.”

Kaynak: Nesai, Mesacid 1, (2, 31)


Hadis No : 5496
Ravi: Ebu’l-Velid
Tanım: İbnu Ömer (ra)’e Mescid(i-Nebevi)deki çakıldan sordum. Dedi ki: “Bir gece yağmura yakalanmıştık. Yerler hep ıslandı. Kişi giysisinin içinde çakıl taşı taşıdı ve onu altına yaydı. Resulullah (sav) namazı tamamlayınca: “Bu (yaptığınız) ne iyi!” buyurdular.”

Kaynak: Ebu Davud,Salat 15, (458)


Hadis No : 5497
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Mesciddeki) çakıllar, kendilerini dışarı çıkaran kimsenin tekrar mescide koyması için Allah’a talebde bulunur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 15, (459)


Hadis No : 5498
Ravi: Seleme İbnu’l-Ekva
Tanım: Minberle duvar arasında bir koyun geçecek kadar aralık vardı.

Kaynak: Buhari, Salat 91, 95; Müslim, Salat 263, (509); Ebu Davud, Salat 222, (1082)


Hadis No : 5499
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) mescidin kıble (duvarında) balgam gördü. Bu onun ağrına gitti, kalkıp eliyle kazıdı ve: “Sizden biri namaza halkınca, Rabbine hususi hitapta bulunur veya Rabbi(nin kıblesi) kendisi ile kıblesinin arasındadır. Öyleyse hiç biriniz kıble cihetine tükürmesin, (illa tükürecekse bari) soluna veya ayağının altına tükürsün!” buyurdular. Sonra, (göstermek için) ridasının bir kenarını alıp içine tükürerek elbisesinin kenarını üst üste katladı, sonra da: “Veya şöyle yapsın!” buyurdu [ve tükrüğü katlar arasinda ovdu].

Kaynak: Buhari, Salat 33, 35, 36, 39, Mevakitu’s-Salat 8, el-Amel fı’s-Salat 12; Müslim, Mesacid 54, (551); Nesai, Taharet 193, (1, 163), Mesacid 35, (2, 52, 53)


Hadis No : 5500
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mescidde tükrük hatadır, onun kefareti defnedilmesidir.”

Kaynak: Buhari, Salat 37; Müslim, Mesacid 55, (552); Ebu Davud, Salat 22, (474, 475, 476); Tirmizi, Salat 401, (572); Nesai, Mesacid 30, (2, 50, 51)


Hadis No : 5501
Ravi:
Tanım: İbnu Ömer (ra), Resulullah (sav)’ın: “Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona mani olmasın (izin versin)” dediğini haber vermişti. Bilal İbnu Abdillah: “Allah’a yemin olsun biz onlara mani olacağız!” dedi. Bunun üzerine Abdullah (ra), ona yaklaşıp öyle hakaretamiz söz sarfetti ki, böylesini hiç işitmedim. Sonra şunu ekledi: “Ben sana Resulullah (sav)’dan haber veriyorum; sen ise durmuş, “Vallahi mani olacağız” diyorsun!”

Kaynak: Buhari, Cum’a 12, Ezan 162, 166, Nikah 116; Müslim, Salat 134, (442); Muvatta, Kıble 12, (1, 197); Ebu Davud, Salat 53, (566, 567, 568); Tirmizi, Salat 400, (570)


Hadis No : 5502
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadının odasındaki namazı holündeki namazından üstündür. Mahda’ındaki namaz ise odasındaki namazından üstündür.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 54, (570)


Hadis No : 5503
Ravi: Nafi
Tanım: Nafi, İbnu Ömer (ra)’den anlatıyor: “Resulullah (sav): “Bu kapıyı kadınlara ayırsak” buyurmuştu. Nafi der ki: “İbnu Ömer (ra), ölünceye kadar o kapıdan hiç girmedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 54, (571)


Hadis No : 5504
Ravi: Büreyde
Tanım: Bir adam mescidde yitiğini ilan etti ve: “Kim kızıl deveyi gördü?” dedi. Bunu işiten Aleyhissalatu vesselam: “Bulamaz ol! Mescidler neye yarayacaksa onun için inşa edilmiştir (gayesinden başka maksadla kullanılamaz)!” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Mesacid 80, (569)


Hadis No : 5505
Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi
Tanım: Resulullah (sav) mescidde alış-veriş yapmayı, yitik ilan edilmesini, şiir okunmasını, yasakladı. Keza cuma günü namazdan önce (ilim, vaaz) halkası teşkil edilmesini de yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 220, (1079); Tirmizi, Salat 240, (322); Nesai, Mesacid 22, 23, (2, 47, 48)


Hadis No : 5506
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu evlerin yönünü mescidden çevirin. Zira ben, mescidi ne hayızlı kadına ne de cünüb kimseye helal kılmıyorum.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 93, (232)


Hadis No : 5507
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz mescidde iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip orayı değiştirsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 239, (1119); Tirmizi, Salat 379, (526)


Hadis No : 5508
Ravi: Ka’b İbnu Ucre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz mescide gidince orada ellerini kenetlemesin, çünkü o namazdadır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 57, (562); Tirmizi, Salat 284, (386)


Hadis No : 5509
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ben mescidlerin yükseltilmesiyle emrolunmadım!” İbnu Abbas (ra) der ki: “Yemin olsun! Sizler mescidlerinizi, Yahudi ve Hıristiyanlar gibi süsleyeceksiniz!”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 12, (448); Buhari, Salat 62 (muallak olarak)


Hadis No : 5510
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mescidler hakkında övünme olmadan kıyamet kopmaz.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 12, (449); Nesai, Mesacid 2, (2, 32)


Hadis No : 5511
Ravi: Talk İbnu Ali
Tanım: Resulullah (sav)’a heyet olarak yola çıktık. Gelip ona biat ettik. Onunla namaz kıldık. Kendisine, memleketimizde Ehl-i Kitaba ait mabedin olduğunu haber verdik. Abdest suyunun fazlasından bize hibede bulunmasını talep ettik. Su getirtip abdest aldı, mazmaza yaptı, sonra bunu bir kaba bizim için döktü. Dedi ki: “Haydi gidin! Memleketinize varınca (o eski) mabedinizi yıkın. Bu suyu onun yerine çileyin, orasını mescid yapın!” Biz: “Ama yerimiz uzak, hararet şiddetlidir. Bu su (buharlaşıp) kurur ” dedik. Bize: “Ona bir müdd su ilave edin. O (abdest artığı) öbürünün (ilave edilen suyun) güzelliğini de artırır” buyurdular. Oradan ayrılıp memleketimize geldik. Mabedimizi yıktık. Sonra yerine o suyu çiledik, orayı kendimize mescid yaptık, içerisinde ezan okuduk. Rahibi, Tayylı bir adamdı, ezanı işitince: “Bu, hak bir davettir!” dedi. Sonra dağın sırtındaki sel yataklarından birine yöneldi. Bir daha onu görmedik.”

Kaynak: Nesai, Mesacid (2, 38-39)


Kütüb-i Sitte Hadis arşivi için tıklayın!

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

İlgili Gönderiler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

8,497BeğenenlerBeğen
610TakipçilerTakip Et
1,846TakipçilerTakip Et
- Reklam -spot_img

Son Eklenenler